Aanvragen voedselpakket
(voor crisis situaties zie onderaan deze pagina: Voedselbonnen via Sunz voor crisissituaties)

 

Informatie Aanvragende Instanties Voedselpakket

 

Een aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener. Voedselbank Haaglanden hanteert landelijke regels en criteria bij het beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Klik hier voor het downloaden van alle formulieren:
    - het complete aanvraagformulier waarin alle NAW en financiële gegevens worden ingevuld
    -
voor de bijbehorende toelichting.

    - voor een verkort aanvraagformulier als meer tijd nodig om inzicht te krijgen in de financiële gegevens van een klant,
       terwijl er direct voedselhulp nodig is (alleen bestemd voor een eerste aanvraag).


Wie komt in aanmerking?

Of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoogte van het leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin.

De toekenningscriteria voor het jaar 2022

De norm voor een eenpersoonshuishouden bedraagt € 275,-. Voor elke volgende persoon mag daar € 115,- worden bijgeteld. Dit is het bedrag dat per maand overblijft na aftrek van de vaste lasten.
Dat
betekent voor een:
     1 persoonshuishouden: € 275,-
     Totaal 2 personen:         € 390,-
     Totaal 3 personen:         € 505,-
     Totaal 4 personen:         € 620,-
     Totaal 5 personen:         € 735,- etc.

Details Toekenningscriteria

Bij de berekening van het normbedrag gelden allerlei details zoals maximale bedragen, bedragen die vast opgevoerd mogen worden, bedragen die niet meetellen bij inkomsten (zoals kinderbijslag), bedragen die niet opgevoerd mogen worden bij uitgaven (zoals autokosten – tenzij op medische grondslag).
Al deze informatie staat in het document ‘
Toekenningscriteria VBH 2021 – Toelichting bij aanvraagformulier 2021-01’, dat u hier kunt downloaden.


Afwijkingen op de regels

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

Twee mogelijkheden om een aanvraag te doen door een hulpverlener
Een hulpverlener die een voedselpakket wil aanvragen heeft regelmatig meer tijd nodig om inzicht te krijgen in de financiële gegevens van een klant, terwijl er direct voedselhulp nodig is. Om die reden kan er gekozen worden uit 2 aanvraagformulieren:
    1. Het complete formulier waarin alle NAW en financiële gegevens worden ingevuld.

        Dit aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

    2. Een verkort formulier waarin alleen de NAW gegevens en de samenstelling van het huishouden worden ingevuld.
        Dit verkorte aanvraagformulier kan hier worden gedownload (alleen bestemd voor de eerste aanvraag!).

 

Werkprocedures
Omdat er wekelijks een groot aantal aanvragen moet worden verwerkt, hebben we een aantal regels opgesteld waar de aanvraag aan moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden.

 1. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een volledig ingevuld Excel aanvraagformulier (of het verkorte formulier) per mail te  versturen aan de afdeling Klantregistratie van Voedselbank Haaglanden:
      - voor eerste aanvragen: eersteaanvraag@voedselbankhaaglanden.nl en

      -  voor herbeoordelingen: herbeoordeling@voedselbankhaaglanden.nl
  Aanvragen in een ander bestandsformaat of welke niet per mail ontvangen worden, kunnen niet in behandeling genomen worden.
  Per klant dient het aanvraagformulier in een aparte mail aan de afdeling Klantregistratie te worden toegezonden (dus niet meerdere aanvraagformulieren in één mail).
 2. Wanneer de aanvraag voor maandagochtend 9.00 uur door de afdeling Klantregistratie is ontvangen, wordt deze in principe dezelfde week nog verwerkt. In het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden (zie het aanvraagformulier) kan de verwerking van de aanvraag iets langer duren.
 3. Als uw klant in aanmerking komt voor een voedselpakket, ontvangen zowel u als uw klant (wanneer wij beschikken over het mailadres) een e-mail met daarin de bevestiging van de toekenning van een voedselpakket. In deze mail staan tevens de gegevens vermeld van het uitgiftepunt, waar uw klant het voedselpakket kan ophalen. Ook is de periode, waarvoor een voedselpakket verstrekt wordt, in deze mail vermeld. Wij verwachten, dat u deze gegevens kortsluit met uw klant en tijdig actie neemt als er ook na die datum voedselhulp nodig is (d.m.v. een heraanvraag).
 4. In het geval, dat uw klant niet in aanmerking komt voor een voedselpakket, zullen wij u vanzelfsprekend ook informeren.
 5. U ontvangt uw ingestuurde aanvraagformulier ook retour. Op dit formulier zijn door de afdeling Klantregistratie een klantnummer en het besluit op de aanvraag ingevuld. Op het formulier treft u tevens de datum aan wanneer uiterlijk een heraanvraag moet worden gedaan. Dit is in principe twee weken voor de datum, waarop de verstrekking van het voedselpakket wordt beëindigd.

Aanvraag verlengen
Twee weken voordat de toegewezen termijn is verstreken, kunt u een heraanvraag indienen. U vult opnieuw een aanvraagformulier in met de meest actuele financiële en persoonlijke situatie. Een kopie van de vorige aanvraag accepteren wij niet. In principe is de maximale duur voor ondersteuning 5 jaar.

Niet opgehaalde voedselpakketten
Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer een klant regelmatig het pakket niet ophaalt of dit gedurende twee weken achterelkaar zonder dit te voren te melden bij de coördinator van het uitgiftepunt, wordt de verstrekking van het voedselpakket stopgezet. We gaan ervan uit dat de klant dan deze voedselsteun niet meer nodig heeft. U kunt dan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag indienen.

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier dan is de afdeling Klantregistratie te bereiken via:

Mail: registratie@voedselbankhaaglanden.nl

Telefoon: 06 5181 6040 , bij voorkeur op maandag en dinsdag van 09.30 - 14.30 uur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voedselbonnen via Sunz voor Crisissituaties - Urgente Noden

Voor crisis/nood-situaties zijn speciale Supermarktbonnen beschikbaar gesteld door de gemeente Zoetermeer die aangevraagd kunnen worden via de Sunz (Stichting Urgente Noden Zoetermeer).
Aanvragen van Supermarktbonnen kan alleen:

 • door een door SunZ erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener,
 • als naar het oordeel van de hulpverlener urgente bijstand nodig is, dus als de cliënt niet te eten heeft, of als de omstandigheden schrijnend zijn en de aanvraag goed onderbouwd is
 • met het aanvraagformulier die uw hulpverlener via deze link kunt downloaden.

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met Sunz:

Website Sunz: https://sunzoetermeer.nl/aanvraagformulier?type=3

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur:
[T] 079-7502244
[M] 06-22350303

 

 

Contact Zoetermeer

Algemeen:   J. de Jager

jstdejager@gmail.com
06 1626 1446


Aanbieden voedsel
:  J. Pronk
vbz.contacten@gmail.com
06 5120 9545

Registratie Klanten VB Haagl.

070 - 5680 479,  en kies 2
registratie@voedselbankhaaglanden.nl

Contact Den Haag

De Lierseweg 2b  2291 PD  Wateringen

www.voedselbankhaaglanden.nl
info@voedselbankhaaglanden.nl


Telefoon: 

Dagcoördinatoren:     070- 5680 479 en kies 1
Registratie klanten:   
070- 5680 479 en kies 2
Vrijwilligerszaken:     
070- 5680 479 en kies 3
Financiën:                    
070- 5680 479 en kies 4
Voedselverwerving:    070- 5680 479 en kies 5
Algemene vragen:     
070- 5680 479 en kies 6